Eventyr-lotto

Hensikt

Eventyr-lotto utfordrar arbeidsminnet til barna ved at dei skal hugse bilete og kople bileta til eventyr dei kjenner. I leiken skal barna óg setje saman to bilete som ikkje er like, men som høyrer til same eventyr.

Forklaring

  1. Eitt bilete frå kvart eventyr vert lagt rundt omkring på bakken på eit stort område (evt. hengt rundt omkring på uteområdet eller i skogen).
  2. Den vaksne viser fram det andre bilete og barna skal springe og prøve å finne det bilete som høyrer til det same eventyret.
  3. Barna tek med bilete tilbake til den vaksne og sjekkar om dei høyrer saman.

Variasjon

  • Ein kan organisere leiken forskjellig, anten ved at alle barna leitar etter det same bilete, eller at kvart par/kvart barn leitar etter sitt bilete.
  • For å variere leiken kan barna forflytte seg på ulike måtar.

Utstyr

Laminerte bilete frå ulike eventyr; to ulike bilete frå kvart eventyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet