Samisk nasjonaldag

6. februar er Samisk nasjonaldag, og den blir ofte markert i barnehagen. Ein kan til dømes snakke om samisk kultur, setje opp lavvo, lage mat ute og leike at ein kastar lasso på reinsdyr. Kanskje kan ein lage rockekonsert med samisk musikk?

Her finn de forslag til aktivitetar og leikar som kan koplast til tema, og der barna får vere fysisk aktive.

Tips til fysisk aktive leikar

Rørsle til musikk

Rørsle til samisk musikk.

Kaste lasso på reinsdyret

Kast lasso på reinsdyret og snakk om samisk kultur.

Naturbingo

Lag ein naturbingo med samiske nøkkelord.

Postkassar

I staden for å ha postkassar med former, kan de har biltete på postkassane av samiske nøkkelord.

Likt og ulik

Forskjellar på samisk og ikkje-samisk kultur

Eventyr-lotto

Lag til eit lotto der ein nytter nøkkelord frå tema Samefolket sin dag.

Utdrag frå Rammeplanen

Frå fagområdet Nærmiljø og samfunn:

«Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir kjende med at samane er Noregs urfolk, og får kjennskap samisk kultur» 56.

«Personalet skal gjere barna kjende med samisk kultur og levesett og knyde det samiske perspektivet til merkedagar og kvardagsliv, kunst og kultur og mattradisjonar» s. 57.

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa