Tema

I følge rammeplanen skal «Barnehagen være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling (s. 11). Videre står det at «I barnehagen skal barn oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre… Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser» (s. 22) og at «Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet… Arbeidsmåtene kan bidra til å skape engasjement, interesse og motivasjon og gir mulighet for å tilføre nye erfaringer og opplevelser i barnehagen» (s. 43).

Disse temasidene er ment som inspirasjon til hvordan en kan integrere fysisk aktivitet i barnehagehverdagen gjennom å bruke fysisk aktivitet som arbeidsmåte inn i ulike tema i barnehagen. Noen av aktivitetene og lekene er tett koblet til tema, gjennom at lekene direkte handler om tema, mens andre aktiviteter og leker ta utgangspunkt i en lek som er videreutviklet for bruk i temaet.

Å integrere fysisk aktivitet i ulike læringsaktiviteter knyttet til tema kan ha en rekke gunstige effekter. Se gjerne videoen om Fysisk aktiv læring som ligger på ressurssiden.

Vi har brukt begrepet nøkkelord om ord som er sentrale innenfor tema. Andre barnehager har kanskje ukens eller månedens ord eller annet. Det blir arbeidet med å lage til utskriftsmateriell for naturbingo og lotto innenfor flere tema.