Meg selv – kroppen min – følelser

I barnehagen skal en bidra til at barna blir kjent med seg selv og egen kropp, og bli trygg på denne. Hvordan ser jeg ut? Hva kan jeg gjøre med kroppen min? Hva kan andre gjøre med kroppen min? Barna skal bli trygge på egne følelser, forstå andres følelser og kunne handle utfra disse. Det skal være rom for å snakke om og bli kjent med ulike familieformer.

Her er forslag til noen aktiviteter og leker fra verktøykassen som kan brukes under tema Meg selv – kroppen min – følelser.

Tips til fysisk aktive leker

Fra lengst til kortest

I aktiviteten får barna blant annet bruke egen kropp til å måle lengder. Hvor høy er jeg? Hvor mange skritt er sandkassen?

Rulle ball

I Rulle ball får barna øve på ulike begrep knyttet til egen kropp.

Rottefangeren

I Rottefangeren får barna øve på å reagere på ulike grimaser og ansiktsuttrykk. Hvordan ser en ut når en blid og når en er sint?

Klemmesisten

I Klemmesisten får barna kjenne på følelser, blir bedre kjent med hverandre og kan også kjenne på hvordan hjertet jobber når en er i fysisk aktivitet.

Stafett

I ulike stafetter får barna kjenne på hvordan kroppen reagerer når en springer fort. Her kan dere f.eks. snakke om hjertet og få barna til å kjenne at hjertet slår fort. Hva skjer med pusten?

Lek med erteposer

Hva kan jeg gjøre med kroppen min?

Lek med avispapir

Hva kan jeg gjøre med kroppen min?

Familieleken

I Familieleken blir barna kjent med ulike familieformer.

Naturbingo

Lag en naturbingo der dere bruker nøkkelord fra tema om kroppen.

Utdrag fra Rammeplanen

“Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen” s. 10.

“Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en sentral posisjon til å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages» s. 11.

Fra fagområdet Kropp, bevegelse, mat og helse:

“Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser” s. 49.

“Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser” s. 50.