Vennskap – bli kjent

Vennskap og sosial kompetanse er viktige tema i barnehagen. Empati, selvregulering, selvhevdelse, prososial adferd og selvfølelse er viktige stikkord for sosial kompetanse. Barna skal bli kjent med hverandre, få venner og være en del av et fellesskap.

Her er forslag til aktiviteter og leker som blant annet fremmer selvkontroll, samarbeid og sosialt samspill i fysisk aktivitet. Barna får mulighet til å bli kjent med hverandre gjennom navneleker og samarbeidsleker.

Tips til fysisk aktive leker

Hund og katt

I Hund og katt står barna sammen i ring, og skal samarbeide om å sende to baller rundt i ringen. Leken skaper god stemning og engasjement i barnegruppen.

Hvem er borte?

I Hvem er borte? må barna se på hverandre og finne ut hvem som er gjemt under teppet.

Rock og prat

I Rock og prat får barna i oppgave og fortelle noe om seg selv til et annet barn.

Navneleken

I Navneleken øver barna på andres navn og knytter navnet til en bevegelse.

Lenkesisten

Lenkesisten er en sistenvariant der barna holder hender og må samarbeide om å fange flere barn til lenken.

Par-sisten

I Par-sisten holder barna sammen i par og må samarbeide om å fange eller unngå å bli fanget av andre barn.

Ta opp poteter

Her ligger barna tett og holder hverandre i hendene. Barna må hjelpe hverandre så ikke bonden får tatt opp potetene.

Familieleken

I Familieleken kan barna bli kjent med ulike familieformer.

Skulpturer

I Skulpturer er barna kreative sammen og former ulike skulpturer med kroppene sine.

Kjeglevelt

Her er barna delt i grupper som sammen skal prøve å velte kjeglene over til den andre gruppen.

Tautrekking

Barna samarbeider om å trekke den andre gruppen over på sin side.

Klemmesisten

I denne sistenvarianten må barna unngå å bli tatt og kan klemme hverandre for å være trygge.

Lek med fallskjermduk

I Lek med fallskjermduk må barna samarbeide mens de leker med fallskjermen.

Hailøp

I en variasjon av Hailøp, må barna samarbeide i grupper for å forflytte seg fra en side av rommet til den andre uten å gå på gulvet.

Utdrag fra Rammeplanen

“Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser” s. 11.

“Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap. Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som blir utviklet gjennom sosialt samspill“ s. 22.