Barn i andre land

Når dere arbeider med temaet Barn i andre land kan dere for eksempel vektlegge aktiviteter og leker der barna lærer om ulike land, levemåter, dyr og musikk.

Her finner dere forslag til aktiviteter og leker som kan integreres i temaet Barn i andre land.

Tips til fysisk aktive leker

Togturen

Ta toget eller fly til de verdensdelene eller landene dere arbeider med. Se etter dyr som bor i verdensdelen/landet og imitér bevegelsesmønstrene deres.

Reiselederen

Fortell en historie der dere er på reise i ulike land som dere arbeider med. Flett inn nøkkelord og bevegelser i historien.

Vil du kjøre buss?

Lag til et lekeområde som illusterer ulike land/verdensdeler f.eks. ved å ha konkreter i ulike rockeringer. Noen barn er fly som skal frakte de andre barna fra sted til sted. Barna som er passasjerer må gjerne si hvor de vil reise.

Skoball

Skoball er en afrikansk lek.

Bevegelse til musikk

I bevegelse til musikk kan en bruke musikk fra ulike land. En kan også gi instruksjoner om å fryse som ulike dyr.

Løpende villsvin

En kan bytte ut villsvin med andre dyr som en arbeider med knyttet til tema.

Dyresisten

I Dyresisten kan en være dyr fra ulike land.

Nappe hale

I leken kan en være dyr fra ulike land som napper haler av hverandre.

Fruktsalat

I Fruktsalat kan være frukter fra ulike land.

Utdrag fra Rammeplanen

“Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre, og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller” s. 9.

Fra fagområdet Etikk, religion og filosofi:

“Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett” s. 54-55.

“Personalet skal bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet” s. 55.